Menu
หน้าหลัก
ที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์
แนวทางในการดำเนินงาน
แนวทางในการเผยแพร่
คณะทำงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรับทราบความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจ การตลาด เศรษฐกิจ การแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อประชาชนในปัจจุบัน
2. เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจ ใช้เป็นแนวทางการสร้างงานวิจัย ที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานความรู้ด้านธุรกิจ การตลาด เศรษฐกิจ การแพทย์ การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรม
3. เพื่อหาแนวทางในการจัดการสถานการณ์ทางสังคม ผ่านการสังเคราะห์ความรู้โดยอาศัยข้อมูลการสำรวจ ร่วมกับการวิเคราะห์ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ รวมไปถึงผู้มีความรู้ความชำนาญ หรือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา
Downloads
ผลการสำรวจทัศนคติต่อเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ผลการสำรวจทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ
Success Story
ผลการสำรวจทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ เก็บข้อมูลจากผู้เล่นเกม 1200 คน
จากการสำรวจถึงเรื่องของอาชีพของผู้เล่นเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ที่มีอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นั้นเป็นผู้ที่นิยมเล่นเกมออนไลน์เป็นอันดับแรก ซึ่งมีจำนวนถึงร้อยละ 84.3 ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่นิยมเล่นเกมออนไลน์นั้น ได้แก่ พนักงานบริษัทหรือองค์กร ประกอบกิจการส่วนตัว กลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงาน รับราชการหรือพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ อื่นๆ ซึ่งมีจำนวนร้อยละอยู่ที่ 6.9, 4.7, 1.6, 1.1, 1.0 และ 0.3 ตามลำดับ
Special Offers Latest News Business Tips


Copyright © HCU Focus