Menu
หน้าหลัก
ที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์
แนวทางในการดำเนินงาน
แนวทางในการเผยแพร่
คณะทำงาน
แนวทางในการดำเนินงาน
1. ลักษณะงานในภาพรวม เป็นการสำรวจความเห็นกึ่งคำถามในการวิจัย
2. ข้อมูลที่ได้ จะนำไปเป็นแนวทางทำวิจัยที่เป็น Knowledge based ของสังคม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการปรับปรุง พัฒนา สภาพการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อสังคม
3. ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการสำรวจเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีการประชุมจัดทำแนวทางหัวข้อการสำรวจความเห็นทุกเดือน
4. มีการประชุมประจำปี โดยสรุปผลการสำรวจตลอดปีเพื่อใช้เป็นแนวทางสรุปสภาพเศรษฐกิจ การค้า การตลาดของประเทศ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนผ่านการประชุม
5. ประสานงานหน่วยงานต่างๆ หาฐานข้อมูล (คนที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลไว้ใน list) ราว 1,000 – 2,000 คน
Downloads
ผลการสำรวจทัศนคติต่อเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ผลการสำรวจทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ
Success Story
ผลการสำรวจทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ เก็บข้อมูลจากผู้เล่นเกม 1200 คน
จากการสำรวจถึงเรื่องของอาชีพของผู้เล่นเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ที่มีอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นั้นเป็นผู้ที่นิยมเล่นเกมออนไลน์เป็นอันดับแรก ซึ่งมีจำนวนถึงร้อยละ 84.3 ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่นิยมเล่นเกมออนไลน์นั้น ได้แก่ พนักงานบริษัทหรือองค์กร ประกอบกิจการส่วนตัว กลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงาน รับราชการหรือพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ อื่นๆ ซึ่งมีจำนวนร้อยละอยู่ที่ 6.9, 4.7, 1.6, 1.1, 1.0 และ 0.3 ตามลำดับ
Special Offers Latest News Business Tips


Copyright © HCU Focus