Menu
หน้าหลัก
ที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์
แนวทางในการดำเนินงาน
แนวทางในการเผยแพร่
คณะทำงาน
คณะทำงานหัวเฉียวโฟกัส
1. ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
(ประธานคณะทำงาน)
2. อาจารย์นิรันดร์ ฉิมพาลี
(รองประธานคณะทำงาน)
3. นายศุทธิวัต นัสการ
(เลขานุการคณะทำงาน)
4. ผศ.ดร. สุพงษ์ เอกศิริพงษ์
(คณะทำงาน)
5. อาจารย์วิรัตน์ ทองรอด
(คณะทำงาน)
6. อาจารย์วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
(คณะทำงาน)
7. ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ
(คณะทำงาน)
8. อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์
(คณะทำงาน)
9. อาจารย์ ดร.ศรัณย์ กอสนาม
(คณะทำงาน)
10. อาจารย์ปิยะวัน วงษ์บุญหนัก
(คณะทำงาน)
11. ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
(คณะทำงาน)
12. ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์
(คณะทำงาน)
13. ดร.วรางคณา (วิเศษมณี) ลี
(คณะทำงาน)
14. ผศ.ดร. สุพงษ์ เอกศิริพงษ์
(คณะทำงาน)
15. น.ส.ประจวน ขนชัยภูมิ
(ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทำงาน)
Downloads
ผลการสำรวจทัศนคติต่อเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ผลการสำรวจทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ
Success Story
ผลการสำรวจทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ เก็บข้อมูลจากผู้เล่นเกม 1200 คน
จากการสำรวจถึงเรื่องของอาชีพของผู้เล่นเกมออนไลน์ พบว่า ผู้ที่มีอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นั้นเป็นผู้ที่นิยมเล่นเกมออนไลน์เป็นอันดับแรก ซึ่งมีจำนวนถึงร้อยละ 84.3 ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่นิยมเล่นเกมออนไลน์นั้น ได้แก่ พนักงานบริษัทหรือองค์กร ประกอบกิจการส่วนตัว กลุ่มคนที่ไม่ได้ทำงาน รับราชการหรือพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ อื่นๆ ซึ่งมีจำนวนร้อยละอยู่ที่ 6.9, 4.7, 1.6, 1.1, 1.0 และ 0.3 ตามลำดับ
Special Offers Latest News Business Tips


Copyright © HCU Focus